Tekst: Jesper Nohr,

Foto: Michelle Fjeldberg,

Publisert: 05.02.2018 10:07,

Mandag morgen ble resultatene fra Studiebarometeret 2017 presentert. Den årlige undersøkelsen viser at studentene generelt sett er fornøyde med utdanningene sine, men savner digitalisering og internasjonalisering.

Studiebarometeret er en årlig undersøkelse som gjennomføres av Norsk organ for kvalitet i utdanningen (Nokut), der studenter kan si sin mening om studiet de er i gang med. Undersøkelsen blir sendt ut til andre- og femteårsstudenter ved samtlige høgskoler og universiteter, og i 2017 svarte om lag 31 000 studenter.

Blant de positive funnene finner man at studentene er fornøyde med kvaliteten i utdanningsprogrammene sine. Selv om noen studier skiller seg ut i positiv og negativ retning, er studentene jevnt over fornøyde.

Arbeidslivsrelevans og praksis er et annet område studentene er tilfreds med, men flere peker på at kommunikasjonen mellom praksissted og utdanningsinstitusjon har forbedringspotensiale. De savner også mer forberedelser før praksisopplæringen.

Tidsbruken varierer stort

I følge undersøkelsen bruker den norske heltidsstudenten i snitt 34,9 timer i uken på studier. Her finner man et større sprik mellom studiene. Arkitektur- og odontologistudenter oppgir at de i snitt bruker 49 timer i uken på faglige aktiviteter, mens de som studerer sosiologi og språk ligger på under 30 timer i uken.

Les også:Ni undervisere har fått status som meritterte

[ image ]

Foto: NSO/ Skjalg Bøhmer Vold
– Vi er skuffet sier NSO-leder Mats Beldo.

Noe av det studentene er minst fornøyde med er veiledningen og tilbakemeldingen de får. Det etterlyses konstruktive tilbakemeldinger på eget arbeid og den faglige veiledningen de mottar. De er heller ikke fornøyde med sine muligheter til å påvirke innhold og opplegg på studieprogrammet sitt, og føler at kritikk og synspunkter fra dem ikke blir godt nok fulgt opp.

Studenter får for lite veiledning

– I fjor sa vi at vi ikke håpte på et femte år hvor studiebarometeret viste at veiledningen av studentene er det studentene er minst fornøyd med. Nå har vi fasiten og vi er skuffet. Nå krever vi at institusjonene tar tak i problemet, sier leder Mats Johansen Beldo i Norsk studentorganisasjon.

– Henger bakpå digitalt

En av årets store saker var digitalisering. Tallene fra i år viser at bruken av digitale hjelpemidler i undervisningen er relativt beskjeden, men at studentene er fornøyde når det først brukes. Over halvparten av studentene mener de deltar mer aktivt i undervisningen når det brukes digitale hjelpemidler av de faglig ansatte. Studentene er positive til digitalisering, men er kritiske til at mange av de digitale løsningene ikke alltid fungerer godt nok, og at forelesere og undervisere ikke mestrer teknologien som brukes.

Les også:Studenter frykter arbeidsledighet

– Bruken av digitale verktøy har ofte vært avhengig av ildsjeler blant underviserne. Dette blir for tilfeldig, og i dag har universitetene og høyskolene helt andre digitale ambisjoner for egne utdanninger og studenter. Tallene fra Studiebarometeret viser likevel at de henger bakpå med dette arbeidet, sier direktør Terje Mørland i Nokut.

Få har planer om utveksling

De studentene som har vært på utvekslingsopphold oppgir at de er fornøyde med faglig utbytte, og at det har gitt økt motivasjon. De opplever at det er gode muligheter til å dra på utveksling. Studentene som ikke har vært på utveksling, har i følge undersøkelsen i liten grad planer om å dra på utveksling.

Les også:Bekymret over mangelen på norsk pensum

De fleste studentene som har internasjonale studenter på studieprogrammet sitt, oppgir at det er en dårlig integrering mellom norske og de internasjonale studentene. Studentene foretrekker norsk som undervisningsspråk framfor engelsk. De ønsker også at pensum er på norsk, heller enn på engelsk.

- Annonse -